Rashche. SKOPJE, N.Macedonia
+389 70 674 230
info@kovaci-alb.com

Imprint

Kompani per prodhimin e Dyerve dhe Dritareve,

KOVAÇI ALB Dooel

Rr. Shaban Rameti, Nr. 206 Rashçe
1064 Shkup, Maqedonia e VeriutKontakti:
Telefoni: +389 70 674 230
E-Maili: info@kovaci-alb.com
Webfaqja: www.kovaci-alb.com

Drejtor Gjeneral:
Ismail KOVAÇI

Autoriteti mbikëqyrës:
Regjistri Qendror i R.M.V.

Numri Tatimor:
4075022507960

Llogaria Bankare:
380071109603137
IBAN: MK07 380071109603137
SWIFT: PRBUMK22XXX

________________________________

Zhvillimi i webfaqes:
ALBENI Creative Studio

_________________________________

Copyright © 2022

Të gjitha të drejtat e rezervuara

Çdo e dhënë e përfshirë në këtë domen është e mbrojtur nga e drejta e autorit dhe nuk duhet të përdoret pa pëlqimin e mbajtësit të këtyre të drejtave. Lidhjet në këtë faqe duhet të lidhen vetëm me faqen kryesore. Me përjashtim të njoftimeve për shtyp dhe të dhënave/fotografive të përfshira në to, informacioni i përmbajtur në këtë faqe nuk duhet të riprodhohet në sajte të tjera ose në media të tjera.

Mohim përgjegjësie:

Përgjegjësia për përmbajtjen

Autorët nuk garantojnë që informacioni i dhënë është aktual, i saktë, i plotë dhe nuk janë përgjegjës për cilësinë e tij. Pretendimet e përgjegjësisë kundër autorëve në lidhje me dëmet materiale ose të brendshme të shkaktuara nga përdorimi ose mospërdorimi i informacionit të dhënë ose nga përdorimi i informacionit të pasaktë ose të paplotë përjashtohen në parim, përveç rasteve kur autorët kanë vepruar në mënyrë të provuar me qëllim dhe neglizhencë të rëndë. . Kur lidhjet janë dhënë drejtpërdrejt ose tërthorazi që shtrihen përtej fushës së përgjegjësisë së autorëve, autorët janë përgjegjës vetëm në masën që ata ishin në dijeni të përmbajtjes në fjalë dhe se këto ishin teknikisht të realizueshme dhe mund të pritej në mënyrë të arsyeshme të parandalonin një përdorim të tillë. në rastin e përmbajtjeve të paligjshme. Për çdo përmbajtje tjetër dhe veçanërisht për dëmet që rrjedhin nga përdorimi ose mospërdorimi i informacionit të dhënë në këtë mënyrë, autori i kësaj faqeje është e vetmja palë përgjegjëse dhe jo ata që thjesht i referohen publikimit përkatës nëpërmjet lidhjeve. Përjashtimi i përgjegjësisë do të konsiderohet si pjesë e faqes së internetit. Kur disa pasazhe ose formulime të vetme të përfshira në tekst nuk përputhen ose nuk përputhen plotësisht me dispozitat ligjore në fuqi, përmbajtja dhe vlefshmëria e teksteve të mbetura të dokumentit nuk do të preken.

Përgjegjësia për lidhjet

Oferta jonë përmban lidhje me uebsajte të jashtme të palëve të treta mbi përmbajtjen e të cilave ne nuk kemi asnjë ndikim. Prandaj, ne nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për këtë përmbajtje të palëve të treta. Ofruesi ose operatori përkatës i faqeve është gjithmonë përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Faqet e lidhura u kontrolluan për shkelje të mundshme ligjore në kohën kur u lidhën. Asnjë përmbajtje e paligjshme nuk u gjet në kohën kur lidhja u krijua. Megjithatë, monitorimi i përhershëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura është i paarsyeshëm pa prova konkrete të shkeljes së ligjit. Sapo të marrim dijeni për shkelje ligjore, ne do të heqim menjëherë lidhje të tilla.

Mbrojtja e të dhënave

Faqja jonë e internetit zakonisht mund të përdoret pa dhënë të dhëna personale. Për aq sa të dhënat personale (p.sh. emri, adresa ose adresa e emailit) mblidhen në faqen tonë të internetit, kjo bëhet gjithmonë në baza vullnetare për aq sa është e mundur. Këto të dhëna nuk do t’u kalohen palëve të treta pa pëlqimin tuaj të shprehur. Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh. kur komunikohet me e-mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër aksesit nga palët e treta nuk është e mundur. Në këtë mënyrë ne shprehimisht kundërshtojmë përdorimin e të dhënave të kontaktit të publikuara si pjesë e detyrimit të shtypur nga palët e treta për të dërguar materiale reklamuese dhe informacioni që nuk janë kërkuar shprehimisht. Operatorët e faqeve rezervojnë shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të informacioneve reklamuese të pakërkuara, të tilla si emailet e padëshiruara.

Informacione shtesë

POLITIKAT E PRIVATËSISË

POLITIKA PËR PËRDORIMIN E COOKIES